Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - ODBORNÝ RADA – VETERINÁRNÍ INSPEKTOR v sekci Krajská veterinární správa Státní VS pro Liberecký kraj, v odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví - Liberec

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada — veterinární inspektor v odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví v oborech služby „58 — Potravinářská výroba a péče o potraviny“, „59 — Veterinární péče“.

Místem výkonu služby je Liberec.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11.—13. platové třídy (dle získané atestace).

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

- odborná veterinární činnost dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění,

- odborná vaterinární činnost dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Služební místo je dle Vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, zařazeno v kategorii druhé.

Další informace o služebním místě a způsob přihlášení do VŘ naleznete na https://edeska.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=13978

Bližší informace o služebním místě poskytne:

MVDr. Roman Šebesta, tel.: 485 246 694, e-mail: r.sebesta.kvsl@svscr.cz

Ing. Veronika Zemanová, tel.: 227 010 703, e-mail: v.zemanova@svscr.cz

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. 7. 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 — Růžodol nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna.kvsl@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID rz78b9i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo L_OBHYG1_02“.

Místo práce: Liberec


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: