Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - ŘEDITEL/ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO MILEVSKO - Milevsko

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Město Milevsko na základě usnesení Rady města Milevska č. 213/18 ze dne 06.06.2018 a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích oznamuje vyhlášení konkursního řízenÍ na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek.

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

" stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/2004 Sb.),

" získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb.,

" délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky,

" znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,

" organizační a řídící schopnosti,

" znalost práce na PC (možno doložit certifikátem),

" občanská a morální bezúhonnost,

" dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na pracovní místo 01.08.2018.

Podání přihlášky:

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 09.07.2018 na adresu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Obálku označte heslem "Konkurs - MŠ Klubíčko - neotvírat". Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Případné dotazy zodpoví JUDr. Jana Čunátová, Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, tel. 382 504 101, e-mail: cunatova@milevsko-mesto.cz .

Náležitosti přihlášky: jméno, popř. jména, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky:

1.strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),

3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení, diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),

4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ředitelky v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),

5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy ne starší 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie),

6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),

7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Místo práce: Milevsko


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: