Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - METODIK, METODIČKA - INSPEKTOR -KA ÚSEKU INSPEKCE PVP STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE SE SÍDLEM V OPAVĚ - Opava

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

KO: Ohnhäuserová Alena Ing., tel.: 950 179 114, e-mail: alena.ohnhauserova@suip.cz

Na tomto služebním místě je vykonávána zejména odborná metodická, poradenská a garanční činnost při výkonu inspekce práce, a dále je prováděna inspekce práce (kontrolní činnost) podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a to zejména v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Posuzovány budou žádosti (včetně příloh, motivačního dopisu a profesního životopisu) podané ve lhůtě do 11. července 2018 s označením "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení č. j. 4275/1.10/18 na služební místo metodika inspektora úseku inspekce PVP Státního úřadu inspekce práce".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. předložením originálu průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; v takovém případě je žadatel povinen originál průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením

d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce. Pokud však žadatel do žádosti uvede všechny údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, obec narození, okres narození, stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením

Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zákona o státní službě:

a) pokud není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost),

b) pokud je státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).

Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého poby

Pružná pracovní doba

Místo práce: Opava


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: