Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - REFERENT ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Milevsko

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko

Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 2

(18.810 - 28.320 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky).

PRACOVNÍ NÁPLŇ:zajišťování správních činností na úseku územního plánování (úřad územního plánování) a administrace dotačních programů města v oblasti sportu a kultury.

POŽADAVKY:

""vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu uznaném pro autorizaci v oboru územní plánování nebo příbuzného oboru či se stavebním zaměřením

"řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

"bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook, apod.

"znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)

"ochota dále se vzdělávat

"schopnost týmové práce i samostatného rozhodování

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat určité náležitosti

(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)

K přihlášce se připojí tyto doklady:

"strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

"výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

"ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

"souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz).

Lhůta pro podání přihlášky: do 10.07.2018 (úterý) do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - referent ORR územní plánování" do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. Petr Švára, telefon: 382 504 223, 602 848 072, e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz

Místo práce: Milevsko


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: