Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU - Němčice nad Hanou

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

1. Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, ve smyslu ustanovení §

4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím

státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,

- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4

odst.2) zákona, pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje ve smyslu § 4

odst.3) zákona též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním

zákonem

- ovládá jednací jazyk

2. Předloží tyto doklady:

a) Přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu,

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o

cizího státního občana,

- e-mailový kontakt a telefonní spojení,

- datum a podpis.

b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a

dovedností týkajících se správních činností,

c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

e) kopii dokladu dle zákona č. 451/199 Sb., připadá-li v úvahu (lustrační osvědčení) nebo

ČP, že požádal MV o vydání lustračního osvědčení,

f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového

řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

3. Splní kvalifikační požadavky na vzdělání a znalost:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a účetnictví,

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekonomii a účetnictví, středoškolské vzdělání s minimálně 5-ti letou praxí účtování na obcích

- znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákon č. 280/2009 Sb.,

daňový řád, zákon č. 128/2000Sb., o obcích, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č.

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních

samosprávných celků a některých fondů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění

pozdějších předpisů

Výhodou uchazeče bude:

- osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro finanční hospodaření územně

samosprávných celků ve smyslu § 21 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění

- praxe v účtování na obcích, znalost rozpočtové skladby

- výborná znalost českého jazyka a vyjadřovací a formulační schopnosti

- aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Officce, KEO, apod.)

Nabízíme:

- zodpovědnou a zajímavou práci

- služební mobilní telefon

- stravenky

- sick days (dny volna)

- příspěvek na penzijní připojištění

- příspěvek na dovolenou

- poukazy na využití volného času

- věcné dary, jednorázové odměny

- zaměstnanecké půjčky

Součástí výběrového řízení budou osobní pohovory s uchazeči, kteří předložili úplné

přihlášky včetně příloh.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte v zalepené obálce nejpozději do 14.8.2019 do 16:00 hodin,

buď osobně na podatelnu městského úřadu, Palackého nám. 3, nebo poštou na adresu:

Městský úřad Němčice nad Hanou, Ing. Ivana Korvasová, tajemnice městského úřadu

Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou. Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem „Výběrové řízení – vedoucí FO“. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Korvasová, te

Pružná pracovní doba

Místo práce: Němčice nad Hanou


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: