Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Domov pro seniory Frýdek-Místek - Frýdek-Místek

Volné místo v oboru Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory

Popis:

A11 z:11/9/2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 68158025

Druh práce: ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek

Místo výkonu práce: Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 68158025

Platová třída: 12/ platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:

1. vzdělání vysokoškolské

2. znalost problematiky registrovaných sociálních služeb

3. základní znalost následujících předpisů:

" zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

" zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

" nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

" zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

" zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

4. praxe na výkonné řídící pozici výhodou

5. občanská bezúhonnost doložená výpisem Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce

6. zdravotní způsobilost

Písemně zašlete:

" přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

(uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)

" úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

" strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech

" koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek (maximálně 4 strany strojopisu)

" výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

" lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání požadované činnosti (ne starší tří měsíců)

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište).

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Předpokládaný nástup: leden 2020 nebo dohodou

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 21.10.2019 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociálních služeb, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jarmily Kozlové.

Typ pracovního poměru / úvazku:


Firma:
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Frýdek-Místek


Frýdek-Místek

Kontaktní osoba:
PŘIHLÁŠKY DO 21. 10. 2019
tel:
e-mail:

Místo práce: Frýdek-Místek

Nástup od: 01.01.2020