Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Úředník/ice na úseku správy PC sítě - Šenov

Volné místo v oboru Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Popis:

Místo výkonu práce: Město Šenov, MÚ Šenov, Radniční náměstí 300.

Lhůta pro podání přihlášky: doručit do 21.10.2019 do 09:00 hod.

Přihlášky a níže uvedené materiály zašlete v obálce označené VEŘEJNÁ VÝZVA - SPRÁVA PC na adresu:

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov).

Předpokládaná funkční náplň:

-správa, funkčnost a bezpečnost PC sítě městského úřadu, PC serveru, správa hardware a software jednotlivých PC, správa webových stránek města, správa informačních a komunikačních technologií, pracoviště Czech POINT, správa komerčních a kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců města, správa základních registrů, správa dílčích částí rozpočtu města, atd.

Předpoklady:

- dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

(Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)

Požadované vzdělání:

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na oblast IT, výhodou VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se zaměřením na oblast IT

- výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti

- výhodou praxe v oboru

Jiné požadavky:

- znalost související legislativy, schopnost týmové práce

- organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi

- morální bezúhonnost

- řidičský průkaz skupiny B

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat (§ 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.):

- jméno, příjmení a titul zájemce

- datum a místo narození zájemce

- státní příslušnost zájemce

- místo trvalého pobytu zájemce

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce

- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady (dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- kopie řidičského průkazu

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Typ pracovního poměru / úvazku:


Firma:
Město Šenov
Šenov
Radniční náměstí 300
739 34
Šenov

Kontaktní osoba:
Ing. Marie Kotrová
tel:
e-mail:

Místo práce: Šenov

Nástup od: 01.11.2019