Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky vymezují vztah mezi Ondřejem Danielovským, IČ: 87772442, (dále jen Provozovatel) a třetími osobami (dále jen Uživatel) využívajícími Provozovatelem poskytované nebo nabízené služby (dále jen Služba).

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Tím není dotčeno právo Uživatele udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které Uživatel sděluje v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených Provozovatelem, nebo které jsou získávány během návštěvy webových stránek Provozovatele, jsou zpravovávány v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje jsou Provozovatelem jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

Osobní údaje Uživatele jsou shromažďovány pouze tehdy, když je poskytne dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, anketách, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy apod. Osobní údaje Uživatele mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě webových stránek Provozovatele, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání Uživatel nezakáže.

Osobní údaje Uživatele budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Osobní údaje Uživatele nebudou bez jeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Uživatelem poskytnutou emailovou adresu je Provozovatel oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce výrobků a služeb, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si Uživatel nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, může se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

Provozovatel přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil osobní údaje Uživatele proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání osobních údajů Uživatele a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Právo na informace

Uživatel je jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 - 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informován o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné. Uživatel má právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou jeho osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Uživatel má právo k přístupu k jeho osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí jeho osobních údajů byl požadován jeho výslovný souhlas, má právo svůj souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to elektronicky na emailovou adresu info@prehled-prace.cz.

Cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící Provozovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače Uživatele při jeho komunikaci s webovými stránkami a následnému využití některých funkcí Služeb. Používání cookies může Uživatel deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči. Pokud má Uživatel používání cookies zakázáno, může zabránit správnému fungování Služby.

Více informací o využítí cookies firmou Google - Jak Google využívá data z cookies.

Dne 28.3.2014