Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Smluvní ujednání upravující užívání služeb

1. Toto Smluvní ujednání stanovuje podmínky a pravidla poskytování služeb Ondřejem Danielovským, IČ: 87772442, (dále jen Provozovatel). Odsouhlasením "Smluvního ujednání" se uživatel těchto služeb (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení Smluvního ujednání Uživatelem může Provozovatel vůči Uživateli uplatnit opatření uvedená v tomto textu.

2. Toto Smluvní ujednání upravuje užívání internetových služeb na doménách Provozovatele a jejich součástích (dále jen Služeb) Uživateli. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách:
- prehled-prace.cz
- prehledzdravi.cz
- jefire.com a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných Provozovatelem (dále jen Server).

3. Pro využití některých funkcí Služeb je vyžadována registrace.

4. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

5. Registrace se provádí pomocí formuláře, který obsahuje pokyny k jeho vyplnění a také toto Smluvní ujednání.

6. Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas Provozovateli se zpracováním jim vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

Účastník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde

7. Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Provozovatele nebo pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu požadovat po Uživateli poskytnutí i dalších údajů a pokud je od Uživatele neobdrží, vyhrazuje si právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k funkcím Služeb, které vyžadují registraci.

9. Provozovatel je oprávněn toto Smluvní ujednání měnit, tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, a to i bez předchozího upozornění.

10. Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje Uživatel při registraci, a to zaškrtnutím pole "Souhlasím s podmínkami".

11. Je-li Uživatelem zveřejněný a na Server dodaný obsah či jeho součást autorským dílem, dává Uživatel Provozovateli souhlas s šířením tohoto obsahu či jeho součásti prostřednictvím sítě Internet.

12. Uživatel se zavazuje umísťovat na Server pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

13. Uživatel uděluje dodáním obsahu či jeho součásti na Server, a to i pokud je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen Autorský zákon), Provozovateli právo užívat tento obsah či jeho součást v souladu s Autorským zákonem, zejména jej zveřejnit, publikovat a rozšiřovat, a to v elektronické či jakékoliv jiné podobě, bez teritoriálního, časového a množstevního omezení, a bez úplaty. Provozovatel může obsah či jeho součást dále rozšiřovat také jako součást jiného obsahu. Provozovatel je oprávněn poskytnout licenci k užívání obsahu či jeho součásti ve stejném rozsahu také třetím osobám. Provozovateli však na základě dodání obsahu či jeho součásti na Server nevzniká povinnost jej užívat a je oprávněn jej kdykoli na základě vlastního uvážení ze Serveru odstranit.

14. Provozovatel je oprávněn dílo zveřejněné Uživatelem na jedné z domén či subdomén dále rozšiřovat i prostřednictvím ostatních domén či subdomén.

15. Provozovatel se zavazuje pro případ užívání obsahu či jeho součásti, které jsou dílem ve smyslu Autorského zákona dle předchozích bodů, uvést autora spolu s tímto obsahem či jeho součástí.

16. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

17. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, zejména:
- Jestliže Uživatel používá Služby v rozporu s tímto Smluvním ujednáním
- Jestliže Uživatel používá Služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele.
- Jestliže Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služeb.
- Jestliže Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců.
- Je-li ze strany Provozovatele podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci. 18. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.

19. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Služeb.

20. Toto smluvní ujednání se řídí a vykládá v souladu s právním řádem České republiky. Řídicím jazykem tohoto smluvního ujednání je český jazyk.


Dne 28.3.2014